Problemformuleringer

Problemformuleringer: Sådan formulerer du dit forskningsspørgsmål

Forskningsspørgsmål, problemstilling, hypotese, problemformulering – det er alle ord, der i dagligdagen bliver anvendt mere eller mindre som synonymer. Men hvad betyder det egentligt? Og hvordan gøres det rigtigt?

Vi guider dig til:

 • De forskellige typer af problemformuleringer
 • Forarbejde
 • Den gode problemstilling
 • Operationalisering og validitet

Hvad er en problemformulering?

Lad os slå én ting fast først – definitionen.

Ifølge Ordnet.dk lyder definitionen:

 • Tekst hvori man formulerer ét eller flere spørgsmål eller problemer som man ønsker at undersøge eller løse.

Hos SDU lyder den korte definition stort set ens, dog med to tilføjelser:

 • En eller flere fænomener/udsagn du vil belyse/analysere
 • En eller flere påstande (teser) du vil argumentere for

Kilde: SDU.

I de to korte definitioner ligger det helt basale. Du formulerer spørgsmål/problemer, du vil bearbejde i dit projekt. Definitionen siger dog ikke noget om, hvad der udgør en god problemformulering, eller hvordan forskellige typer adskiller sig fra hinanden. Det kan du læse mere om herunder.

4 typer af problemformuleringer

Herunder er fire meget anvendte typer af problemformuleringer. Ingen af disse kan siges at være bedre end andre, men nogle passer bedre til visse felter/opgaver. Vi vil også nævne, at de fire typer ikke er udtømmende, og at alle problemstillinger ikke kan puttes i én af nedenstående kasser.

1: Deskriptiv problemformulering

Den deskriptive eller beskrivende problemformulering er det rette valg for dig, der vil undersøge et fænomen. Ofte vil der være tale om, at du undersøger et velkendt fænomen i et genstandsfelt, hvor fænomenet endnu ikke er udforsket. Her kan du anvende spørgsmål som:

 • Hvordan opstår x?
 • Hvad karakteriserer x?
 • Hvilke x kan identificeres i y?

Her er der altså tale om åbne spørgsmål, der lægger op til, at du beskriver et fænomen i dit genstandsfelt.

2: Forklarende problemformulering

Den deskriptive problemformulering beskriver et fænomen. Den forklarende problemstilling undersøger årsager og sammenhænge. Her er et fænomen allerede identificeret, og din opgave er nu at forklare, hvordan eller hvorfor fænomenet opstår. Her kan du indlede din problemformulering med:

 • Jeg vil undersøge, hvorfor x
 • Hvilke forklaringer er der på x?

3: Problemidentificerende og -løsende problemformulering

De to ovenstående typer forklarer og beskriver fænomener/problemer. Den problemløsende problemstilling går et skridt videre. Her er der fokus på at afdække konkrete løsninger eller løsningsforslag på en problemstilling. Her kan problemstillingen være opbygget sådan:

 • Hvad skal sættes i gang for at løse [problem]?
 • Hvilke initiativer vil være mest effektfulde for [problem]?
 • Hvordan kan man anvende x til at løse y?

4: Hypotese

De tre ovenstående typer vil ofte formuleres som spørgsmål – det er dog ikke et krav. For eksempel kan du lave en deskriptiv problemformulering, der blot konstaterer, hvad du vil beskrive.

Én hypotese vil derimod altid fremsætte en formodning eller en forudsigelse, du vil undersøge. Det kan gøres således:

 • I forbindelse med projektet vil jeg be- eller afkræfte x

Én hypotese kan stå alene, men den kan også kombineres med et forskningsspørgsmål. Det kan gøres sådan:

 • Jeg vil besvare, hvordan x opstår med en hypotese om y.

Hvis du ønsker at arbejde med en hypotese, er det vigtigt at huske på, at den ikke nødvendigvis skal holde. Det vigtigste er, at du designer dit studie, så du slutteligt kan bekræfte, nuancere eller afkræfte hypotesen.

5 ting, du skal gøre, inden du skriver din problemformulering

Problemstillinger og hypoteser er ikke bare tilfældige tanker, der opstår af sig selv. Hvis du vil have et solidt grundlag for dit forskningsprojekt, skal der være bund i problemformuleringen. Her er fem ting, du bør gøre, inden du formulerer det første udkast til dit forskningsspørgsmål eller hypotese:

 • Identificer et vidensgab. Projekter er ikke særligt interessante, hvis de blot refererer til tidligere forskning. Forsøg at finde et fænomen eller et genstandsfelt, hvor der er et vidensgab.
 • Formuler dit formål. Hvis du har en ide til en problemformulering, bør du forsøge at formulere opgavens formål og motivation. Hvorfor er det interessant? Hvem er det interessant for?
 • Læs tidligere studier. Det er umuligt at identificere et vidensgab, hvis du ikke kender litteraturen på området. Af den grund bør du orientere dig i tidligere studier indenfor dit forskningsfelt, inden du skriver din problemformulering.
 • Identificer de mest relevante begreber. Din problemformulering bør være funderet i de vigtigste begreber i forhold til dit projekt og forskningsfelt.
 • Vælg type af problemstilling. Slutteligt bør du overveje, hvilken type problemstilling der er mest givende for dit projekt.

Hvad karakteriserer et godt forskningsspørgsmål?

Det er let at stille spørgsmål til en tekst – det er straks sværere at stille et godt spørgsmål. Når du skal formulere dit forskningsspørgsmål og eventuelle underspørgsmål, skal du først og fremmest finde ud af, om der overhovedet er noget interessant at undersøge. Hvis du identificerer et problem og finder ud af, hvorfor det er et problem, har du fat i det rigtige.

Det gode spørgsmål er:

Åbent. Du skal aldrig stille et forskningsspørgsmål, der kan besvares med ja eller nej.

 • Er der en upålidelige fortæller i Steen Steensen Blichers novelle ”Sildig opvaagnen”?
 • Hvad karakteriserer fortælleren i Steen Steensen Blichers novelle ”Sildig opvaagnen”?

Afgrænset. Hold dig inden for et afgrænset område, og sørg for, at opgavens fokus ikke bliver for bredt. Jo mindre omfanget af opgaven er, jo mere afgrænset bør din problemformulering være.

 • Hvad karakteriserer litteraturen fra det moderne gennembrud?
 • Hvordan kan Ibsens skuespil En Folkefjende siges at bryde med Brandes’ ambitioner?

Ubesvaret. De mest interessante forskningsspørgsmål er ubesvarede. Det betyder dog ikke, at du skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Du kan tage udgangspunkt i en teori eller et fagligt begreb og overføre dette til et genstandsfelt, der endnu ikke er behandlet.

 • Hvad er forskellen på en dokumentar og en mockumentary?
 • Hvilke dokumentariske greb anvender American Vandal for at efterligne en true crime dokumentar?

Fagligt funderet. Slutteligt er det gode forskningsspørgsmål fagligt funderet og tager udgangspunkt i nøglebegreber for din opgave.

 • Hvilke sociale problemstillinger kan identificeres i litteraturen fra 1883-1887?
 • Hvilke tanker om seksualmoralen og sædelighedsfejden kommer til udtryk i Amalie Skrams naturalistiske skildring af ægteskabet i Constance Ring?

Hvornår skal du skrive din problemformulering?

Nu er du blevet klogere på, hvordan du kan skrive en god problemformulering. Men hvornår skal du gøre det? Og kan du ændre din problemstilling undervejs?

Du kan sagtens revidere din problemstilling undervejs. Ofte vil du lave et udkast til problemformuleringen, inden du går i gang med din analyse og fortolkning. I analysen kan der sagtens opstå interessante og overraskende fænomener, der drejer fokusset af dit projekt.

Du bør dog ikke revidere din problemstilling undervejs, hvis du gør det for at ”få ret”. Hvis du har opsat en hypotese eller haft en klar ide om, hvad svaret på dit spørgsmål er, skal du ikke ændre din problemstilling, blot fordi det viser sig at være forkert.

Det højner din opgaves kredibilitet, hvis du nuancerer din problemstilling eller hypotese i konklusionen og forklarer, hvorfor dine analyseresultater er overraskende.

Deskriptiv validitet og operationalisering

Én af de sidste ting, du skal tænke over, inden du skriver din problemformulering, er deskriptiv validitet. Det er et af de vigtigste kvalitetskrav for forskning. Deskriptiv validitet omhandler, at det beskrevne er faktuelt korrekt og ikke forvrænget eller opfundet. Hvis du ønsker at undersøge et fænomen, der ikke er observerbart i sig selv, er det vigtigt, at du funderer din problemstilling i observerbare elementer i dit datamateriale. På den måde undgår du at beskrive et problem, der muligvis ikke er til stede i datamaterialet.

Slutteligt skal du sørge for, at dit forskningsspørgsmål kan operationaliseres. Det betyder, at dit spørgsmål rent faktisk kan besvares ud fra dit datamateriale og din teori. Spørgsmål, datamateriale, analyseteori og fortolkningsteori skal passe sammen. Eksempelvis:

 • Spørgsmål: Hvordan karakteriseres online konfliktinteraktioner?
 • Datamateriale: Online forum
 • Teori til analyse: Samtaleanalyse
 • Teori til fortolkning: Facework

Skal vi hjælpe dig tekstarbejde eller har du spørgsmål? Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål – og vi giver gerne et skarpt tilbud.

Kontakt os for tilbud eller spørgsmål

Udfyld og send

Cookie politik

Gennem at besøge dintekstforfatter.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik.